�.��������

���: �������������, ����� � ���

� � ������� ��������� ���� � ������� � ����������� ������������� �� ������ ������������ ����� ����������� �������� ������ � ����: ������������� ��������� ������, ��� �������� ������ � ��� ��� ����� � �, ��������������, ��� ����������� ����� ����� � ��� ����� ����������� �����.(1) ����� ��� ���� ������������� ���� �������� �������, ��� �������, �� � ��������� ������� ���, ��� ���� ��� "��������" ��� �������� �������� ���� � �� ��, � ���� ������� �� ������� ������� ���������, �� ������� ���� ���� �������� �������� ���������� ���������. ������ ����, �������� �� ���� ��������� �������, ���������� ���������� in statu nascendi,� ����������� � ������������ ��������� ���� �� ����������. ��� ������ ���������: ���������� ����������, ��������, �� ����������� ����, ������� ���� ����� ���������� ������ ���������, ��� ���� ����-�����,(2) ����� ��������� � ���, ��� ������� "���"���������� ����� �������� �������, ����������� � ������ (���� � �������) �������� ������������ ��������. ������� �� ��������� ���� � ������� � ����������� ������� ��� "�����" �������� �������������, ������� �, �������������� �����.�� �� ������ ��������� ���������, �����������������, ����������� ������������ ���� �� �������� �� ������������, �� ��������� � �������������� ���������.
� � �� � ��� ����, � ����� �� �������� ��� �� �������� ������������ � ��������� � ���������, ������������ ����� ������ ����� �������������� �����. ��������� ��������� ��������� ������ ��������, ����������� ��� �����: �������� � ��� ��������-��������, �� �� ������� ������� �����, � ������ � ���� ��������-��������, �� �� ���� �����. ������ � �����������-���������, �������� ������ ������������ ��������� �� �����, � ������ � �������� � ����� ���� � �������� ��������, ������� �������� ������ ��������� , � �.�. ��� �� ���� �������� �����, ��� ��� � ����� ��������, ��� ������� ��������� �� ������� ������� ���������� �������� (� ��������� ����� ���� ������ � ������ ����������, ������� ���-�� �����). ���� �� ����� ������� �������, �� � ��� �������� ������ ���-�� ���������� �� ������ ������ �������,���� ���� � ������, �� � ������������ �������, ������ ��� �������� ������� ���������� � ��� �� ������, ��� � ������. ����� ��� �������� �� ������� � ������, �.�. �� "����" � ��������� ������, �� ����-�������������, ����-��������. �� ���� �� �� ���������, � ���������� ������� (��������, ������ ������), �� �� ���������, ���������� ������ ����, �� ��� ����������� ��������� ������� ����� ��������� � ���������� � �������� (������� ������� ��������� ����������, ���� �������� ������ � ���� ��� ����� � ����, �������� ����������: "��� ��������", ��� "��� �������"). ����� ����, ���� �� ������ ���������� ����� "������" � � ����� ����� ��������, ��� ��� �������� ���������� � � ���� � ��������, � � ��������. "�����" ������ ����� �� �����-�� ������� � ���, �� ����� ������������� ������ � ������, ����� � ������, � ����� � �����, ��� ������ �� ���������� ������ �����(3). ������ ���� ����� �������� � ����, � ��������� ����, � ������� � �������� ����� � � ��������� �� ������ ����� ����������������� �����������, � �� ���������� ��������, � �� �����������, ������� "�������". ���������� �� ��� ��� � � �����, � �������������� ������ � � �������������� �����. �� ���������� ����������� �.�.������, "��� ���� ����������� ���������� ���".(4) ���� ��������������� ����� mythos �������� "�����". ��� �� ��� �� "�����" � ��� ���, � ����� ������ ��������������� ��������, ��������?
� �Mythos ���� �������������� ���, ������������ ������ �������������� �������� � ��������������� �� �� ������ �������������� ���������; ��� � ���������� ��������� ���������� ����. � ��������� ��� ��������� ��������� ������������� ������� ����������� ����� ����������� ��� ����������� �������� �������������� ���������� � ����� �������������� ������� � ������ ������������ ��������������� ��������. ������ � ��� �� ��������� ���������, �� ��������� ��, ������������� ����� ����������� ����� �������� ����. ��� ��������� ������ ����� ��� ���. ���������� �������������� ��������� ��-������� � ���� ��� ��-�������, �� �������������� ���������� ������������� �� �������������� ������. ������� � ������, ����� � ������ ���� �� ����� ����������������, ��������� �����, ��� ���� ������ �������� ����-�� � ������������� ��� ���, ��� , �� ����������� �����������, ��-������� �� ������ ����� �� ��������. ��� �������� ���������� � ��������� �������������� ���. ������ ���������� ������ � �� ��������� ����� �� ����� ���������� �� ����� ������� � �������. ���������������� �������� ���������������: ��������� ��������� �� ����� ����������� ������� ��� �������.(5)������������ �������������� � Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae ����������� ����� � ����� �������, ����� �������������� � ���������� ��������������(6) (���� ���������������� ����������� ����� ��������������� � ��-����������� ������� �����������������������).(7)
� � �������� � � ��� ��������� ���������, ��� ��� �������, ����������� � ������� ���������� ��� � ����� � ������������ �������������� �������. ���������� �������������� ������ ������������� � ��� ���������� ����������� ���������: �������, ������ � ������ ����� ����������, � ��� ���� ������������ ����� (������� ������, ������� ����, �������� �����). �������������� ���������,����������������� �� ����������� ���� �������������� ����������, ������ � ������������������� �������������� ���������� � ��� ������������ �������. ��� �� �������� ����-����, ��� � ������������ (������������ ��-��������) �������� ������. ��������� �� ���������� ������������� �������������������� ������ �������, ����������� ����� ���������, � ����� �� ���������� ���� � �������� �� ����������� ���� ������� �������. ������������� �� ������� ������ ������, ������ ������ ������������, � ������ � �����. ���������������� �������� ����������� ��� � ������� ���������������: �� ������ ��� � ���, ��� ���������� ��������� ����� ��������, �� �� ����� �������� �����, � ��������� ���������� �������� ���������� ������ � �����, ������������ ��������, � �������������� ��������� ����������� ����������� ����������� �� � �������-������������.(8)
� � ������������� ������ ���� ������� ����������� � ���� ����������� ������ ������������� ��������, �������� ������������� ���������� ��������� � �����.(9) ���� ����� � ����� ������������. ���� ���������� ��������, �������� ����������� � ���,����� �����, "��� ����������" � ��� ��� ���� �������������� ���������, ������� �� �� ��������� ��������� � ������� ( "���-����� ����, � ������ �� �����") � � ��������� (" �� ���� ����� �������", "����� ��������� ����� moly, ����� ����� �� ���������"(10)). ��� ������-�������������� ���� � ���� �������� ����� ����������� �������, ���������� ��� �� ������ ���, �� � ������������� ������ (����� �� �� �� ���), ��� ������ ������� � �����������, ����������� ���������. ��������, ��� ���� � ��� ���, � ��� ��� � ������ ���������, �� ������������ ���������� ���, � ��� ��� ������, ��� ��� �������� ��������. ������������ ������ ����� � ������������ ������������� ���� ("�� ���� �����") � �� ���������� ������������������ ���������� ("������ ��� ��� ������ �� ������������ ��������").
� � �� ������-�������������� ������ �������� � �������. ������ ������������ ����� �������� �����, ���������� ��� ��������� ��� ��� ���� �������������� ��������, ����� ������ ������������ (���� ���������� � ������ ������ ����, � ���� � ��������� ������, ��� ������ �������������� ��������, � ��� ��������, ���������� �� ����� � �.�.), �� ������ �� ������ �����������. ������ ���������������� ������� ����������� � �����������, ���������� ����������, � ������ �������� �� �������� ��� �������, �� ����� �������,(11) �� ����� �� ����� � �� ������� ������. ��� ���������� ������� ( ������ ������������ ���, ������� ������, ��� �����, ��� �������, ��� ���������� �����) ���������� ���-�������, �������������� �������������, �������������� �����.(12)
� � ���� �������, ������� "���", ��� �� ��������� ��������, ������������ �� ��������������� �����, ��������������� ����� � ��������������� �������������. ���������� � ��������� �������������� ���������� �������� ���. ��� ���������� � ������ (�������� ������������� �����������) � � �������. ������ ������������� ��-������������, ��������� ����. �������������� ������������� ������������� ��� ������, ����� ���������� ������ ���� (� ����������� �������) ����������, � ��������� ����� � �������������� ������������� ���������� ������.
� � � ����������, ����������, ����� ���� ���������� ����� �������� �������������� ��������. ������ ��� �����, ���������������� � ���� ���, ����� � �������������, ���������, ��� ��� ��������������, ��������� �� ������ �������� ���� ����� ������ � ������� ����� ���. ��� ��� ��� � ����� ������� ������� � ��������� ���. ��� ��� ������������� ������ ������� � ����������� ��.
� � ������, � ��������������� ������������� ���� � ���� ���������, ��������, �������� ������ ��������������� ��������������� ����� (��� � ���������� ������� ����). ���� �������������� ����� ����� ����� ��������, � �������� �������� "�������������� �������" ��������� ��������. ���, ��������, "���� ��������" ������������ ����� ���������� � ����� ����� ������ ������ �������������� �������� ("��������"), � "���� ������" ��� "���� �������" ������������ ������� ����� � ������� � �������� �������, � �� ���� ��� � ����-��������, ��������������� ������������� � �����-�������. ������ ����������� ������������ �������������� ���� ������ ����� ��������� ������ ������.

������������: "������������ ���������", � 3, 1995. �. 92 � 94.
� �(1) � � ������� ��������� ������� ������� �� ��.������� �� �������� �������� � ����� ������ ��. � Jan N. Bremmer, Greek Religion,1994. P. 55- 57.
(2) � � "������� "���" � ��� ��������� ������ ��������, ����������� ������������ ����, ����� ���������� ��� ����� � ��� �� �������� ������� ��������� ��������� ��������,�������� ������ ����������,����������� ���������� � ������ ������������� ��������������� ��������� � �������� ��������". ("�������� �������",�: ���� ����-�����.����������� ��������. �.,"����������",1994. �.45.)
(3) � � �������� ������������, �������������������������� ��������������� ������ ������� ����������� �.�.�������. ���������� ������������ ��. � ��� "���������� ������� �� �������� ��������" (�.�.�����.�������� ����.�., 1988. �.153 � 170).
(4) � � "���������� ����". � �: �.�.�����.���.�����. ��������. �."�����", 1994. �.196. ��.��� �� �.218 � 232.
(5) � � Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), Artemis Verlag Zurich-Munchen/1990.
(6) � � LIMCIII 1, S.189. ��������������� ������� ������ �������� II �. �.�. �� Merida(Augusta Emerita) ������������ ��� ������� ������, ��������������� ���� (�haos), ���� (�aelum) � ��� (Saeculum), � ��� �������� ��������������� ������������ � ������ �������. �������������� �������� ����� ����������� ��������.
(7) � � �� �������������� ���� � �������, ��������� � ���� ��� ����� ��������������� ����������, ���������� �������������� ��������������,������� ����������� ���������������, ��-������, ����������� �������� �������������� ������� �,��-������, ������ ��������������� (�.�.���������������, ��������) �������������. ����� ������� �������������� � ������-���� � ������-����, �������� ����� � �����. ��������� �������������� �������� ������������� � ����������������� ���� �������. ������� �� �������� �������������� ��������� � ������ ������� ����� ���� "�����������" �������������� ��������� � ���������������,- ���,��������. ���-���� � �� �������� � ������������ � ������ �������� ������� � � ������������ ����-������ � ������������� �������������� ��������. �� � ����� ������� ������������ ���������,�������������� �������������� �������, ��������������� ���� ������������� ������ �������������� ������ � ���. ������� ��������� (��������, �� ���������� �������) �� ������� ����� ������������ �� ���������������,�������� ������ � �������������� �������, ��,����������, ������� �������������� ���. ��� ��� ��������������� � ������ ����������� �����.
(8) � � LIMCIV 1, 285 � 362. � �������� ����������� ������ "�������� ������������ �������" ������������145 ���������, ������� � ��������� ��� ������� �������������� ���������� ( � ��� ����� �� ���������) ����145���������, � "�������� ������� " � "������ � ������� ������" � �������������� 21 � 7 ���������. �� �� ������� ���� ����������� ������ (LIMC III 1 , 249 ff.) . � ����� ������� ���������� ��� ��������� " ���������" ����������� ( VII � VI ��. �� �.�.), ��� � ������������ �������������� ���������� � �������, ������.,�������� � �.�.��� ��� ������� � ������������ ������������ ������ ������������ ��������������� ������ � ������ � ���������������� ��� ���������������� ���������, �� ������������, ��������, ����� �����-�� ���������� ������� (��������, ��������������).
(9) � � ���� ����� ��������� � ������������ ������ �.�.������� "����������� ��������".
(10) � � ����� ��������, ��� �������������� ����� ( ��� � �������) � "�������" ����������� �������. ��� ���������"����������� �������" � �� �����, ��� ����� ��������� �������� ��� ���������� �����. �������� �� ���� �� ����������: �����������dia theaon, ����������� ����������� ��� "������ ������",- ��� ��� ? � ��� ������, �� ����� ����. ����������� ����������� ����� ��� "����������" ?
(11) � � ���������, II ,5, 11,II,7,7. �������, ���.����.28.
(12) � � ������������� ����-�������� � ��� ��������� � ������ �������� ����������� �.�.����������� ( "������������� ��������" � ������ "����� � �������", � : "��� � ���������� ���������", �. 1978). � ���� ����� ������ ����������� �� ������� ������� �.�.�����������. ������� ������������� ���� ������� ����������� � ���������� ���� �������� ������ ����, ��������������������� �� ���� � ����� � ��������� ������� � ������ �� ���.
�. ��������
������, ��������, �����...
������������ �������
�������� ���� �������������
�. ���������
�.�.������� � ������
������������� �������
�.�.������� � ������� ������ "����������� ����"

������������ ���������� � Vad Vad pages