Aleksandras Tarasovas

Neužtenka skaityti Markso. Jį dar reikia suprasti


Kažkaip nepatogu. Aš visai nepradėčiau atsakinėti V. Šapinovui, jeigu jis nepakartotų kai kurių klasikinių tarybinių pseudomarksistinių šablonų, t.y neduotų dingsties kalbėti daug svarbesne tema.

Visų pirma apie „socializmą“ ir „komunizmą“, kaip „apie dvi komunistinės visuomenės stadijas“. V. Šapinovas, kaip ir pridera tarybiniam dogmatikui, suprantama, remiasi „Gotos programos kritika“. (Beje, pažymėsiu, kad „Gotos“ rašosi vis dėlto didžiają raide; tai ne smulkmena, nes priešingu atveju viskas atitiks tai, ką man atsakė viena studentė: „Na, vadinasi, taip: gotai iškėlė programą, o Marksas pradėjo ją kritikuoti...“ Bet kokiu atveju pranešu Šapinovui, kad gotai yra senovės germanams gimininga genčių grupė. Jie egzistavo iki III a., kai „paprastų gotų“ neliko dėl jų padalijimo į „vestgotus“ ir „ostgotus“). *

* Viktoras Šapinovas Markso darbą „Gotos programos kritika“ savo straipsnyje parašė mažąja raide. – Marksistai.lt

Žinoma, mūsų tarybiniai „profesoriai–marksistai“ (be kabučių jų taip vadinti negalima) ir man kažkada įteiginėjo, kad Marksas „Gotos programos kritikoje“ rašė apie komunistinės visuomenės dalijimą į dvi fazes – „socializmą“ ir „komunizmą“. Ką mums daryti su mūsų profesoriais? Būtent tokius žmones Mėringas, kaip ir Engelsas, vadino „marksistinio tikėjimo popais“.

Štai ir Šapinovas elgiasi kaip religinio mokymo pasekėjas: kaip ir viduramžių scholastai, jis naudoja argumentum ipse dixit. Tik scholastai rėmėsi Aristotelio autoritetu (nepriklausomai nuo to, ar praktika patvirtindavo Aristotelio teiginius, ar ne), o Šapinovas – Markso. Nors šiuo atveju rėmimasis Markso autoritetu yra visiškai nemoksliškas: kitaip nei mes, Marksas neišgyveno nei iki vienos sėkmingos antiburžuazinės revoliucijos, ir būtent todėl apie perėjimą iš kapitalizmo į socializmą mes žinome kur kas daugiau už Marksą.

Bet juokingiausia yra tai, kad Marksas „Gotos programos kritikoj“ niekad nieko apie „dvi komunistinės visuomenės fazes“ nerašė! „Gotos programos kritikoj“ Marksas išvis nė karto nepavartoja termino „socializmas“ visuomeninės santvarkos prasme! Jis apskritai pavartoja žodį „socializmas“ vieną vienintelį kartą, kalbėdamas apie utopinį socializmą: „Priešingai visam ankstesniajam socializmui...“ [1] Marksas aplamai šiame darbe nuostabiai retai ir labiau neigiamąja prasme vartoja žodį „socializmas“ ir šio žodžio formas: vieną kartą rašo „socialistai“[2], vieną kartą – „socialistinės idėjos“[3], vieną kartą „socialistiniai sektantai“[4], vieną kartą pasityčiojamai cituoja Lasalį *: „socialistinė visuminio darbo organizacija“[5], galiausiai vieną kartą rašo apie „ideologines teisines ir kitas nesąmones, taip mėgiamas demokratų ir prancūzų socialistų“.[6]

* Ferdinandas Lasalis (1825 – 1864) – vokiečių filosofas, lasalizmo (tam tikra socializmo kryptis) pradininkas, politinis veikėjas. – Marksistai.lt

Šapinovas, kaip ir kiti tarybiniai „profesoriai–marksistai“ (marksistinio tikėjimo popai), buvo linkę matyti „mokymą apie pirmąją ir antrąją komunistinės formacijos stadijas – socializmą ir komunizmą“[7] šiuose Markso žodžiuose:

„Čia mes susiduriame ne su tokia komunistine visuomene, kuri yra išsivysčiusi ant savo pačios pagrindo, bet su tokia, kuri, priešingai, ką tik iškyla iš kapitalistinės visuomenės ir kuri todėl visais atžvilgiais — ekonominiu, doroviniu ir protiniu — dar tebeturi liekanų senosios visuomenės, iš kurios gelmių ji išėjo. Sutinkamai su tuo, kiekvienas atskiras gamintojas gauna iš visuomenės — po visų atskaitymų — lygiai tiek, kiek jis pats jai duoda. Tai, ką jis yra davęs visuomenei, sudaro individualinį jo darbo pajų. Pavyzdžiui, visuomeninė darbo diena susidaro iš individualinių darbo valandų sumos; kiekvieno atskiro gamintojo individualinis darbo laikas — tai jo atlikta visuomeninės darbo dienos dalis, jo įdėtoji į ją dalis. Jis gauna iš visuomenės kvitą, kad jis atliko tiek ir tiek darbo (atskaičius jo darbą visuomeninių fondų naudai), ir pagal šį kvitą jis gauna iš visuomenės atsargų tokį vartojimo reikmenų kiekį, kuriam pagaminti sunaudota tiek pat darbo. Tą patį darbo kiekį, kurį jis davė visuomenei viena forma, jis atgauna kita forma.

Čia, matyti, viešpatauja tas pats principas, kuris reguliuoja prekių mainus, kiek pastarieji esti lygių verčių mainai. Turinys ir forma čia pasikeitė, nes pasikeitusiomis aplinkybėmis niekas negali duoti ką nors kita, kaip savo darbą, ir, antra vertus, niekas negali pereiti atskirų asmenų nuosavybėn, kaip tik individualiniai vartojimo reikmenys. Tačiau kiek tai liečia pastarųjų paskirstymą tarp atskirų gamintojų, čia viešpatauja tas pats principas, kaip ir mainantis prekiniais ekvivalentais: tam tikras darbo kiekis viena forma mainomas į lygiai tokį pat darbo kiekį kita forma.

Todėl lygi teisė čia iš principo vis dar tebėra buržuazinė teisė...“.[8]

Bet minutėlę, o kur: „čia mes turime reikalą su lasalizmu“? O būtent taip – pasirodo, kad turime reikalą su Gotos programos Lasalio variantu! „Dalyko esmė ta, kad šioje komunistinėje visuomenėje kiekvienas darbininkas turi gauti lasališkas „nesumažintas darbo pajamas““[9]. Kokiu gi reiktų būti, jog tarybiškai nesuprastum Markso? Jog dešimtmečius nesuprastum, kad šią „komunistinę visuomenę“ su jos „kvitais“ ir „prekių ekvivalentų mainu“ Marksas aprašinėjo su žudančiu sarkazmu, o ne rimtai?

Ir kas tai per keistas, visiškas nebūdingas Markso kalbai, pasakymas „lygi teisė“? O tai, pasirodo, irgi citata iš Lasalio § 1 Gotos programos![10] Marksas iš šios „lygios teisės“ atvirai tyčiojasi ir rašo: „Ši lygi teisė yra nelygi teisė nelygiam darbui“[11] ir: „ji, kaip ir kiekviena teisė, savo turiniu yra nelygybės teisė“[12].

Kiek vėliau Marksas tiesiogiai visus šiuos lasališkus pastatymus išvadina „vaizdiniais, kurie... virto pasenusiu frazių šlamštu“[13], o § 1 Gotos programoje rašo taip: „...visas šis, formos atžvilgiu nevykęs, o turinio atžvilgiu klaidingas paragrafas įtrauktas čia tik tam, kad Lasalio formulė apie „nesumažintas darbo pajamas“ būtų įrašyta pirmuoju lozungu į partijos vėliavą“.[14]

Be to, ten gi Marksas didžiai suprantamai aiškina, kodėl lasalininkų (ir tarybinių „marksistų“) vadinamas „socializmas“ neturi jokio santykio su komunizmu (socializmu), kuris, kaip mes prisimename, yra santvarka, pagrįsta visuomenine gamybos priemonių nuosavybe: „Kolektyvizmo principais organizuotoje, bendra gamybos priemonių nuosavybe pagrįstoje visuomenėje, gamintojai savo gaminių nemaino; darbas, sunaudotas produktams pagaminti, tiek pat mažai čia pasireiškia kaip šių produktų vertė, kaip tam tikra jų turima daiktinė ypatybė, nes dabar, priešingai kapitalistinei visuomenei, individualinis darbas jau ne aplinkiniu keliu, o betarpiškai egzistuoja kaip sudėtinė visuminio darbo dalis“.[15] Lasalio (arba tarybiniame Šapinovo) „socializme“, kaip mes ką tik matėme, darbas yra būtent produktų vertė. Produktų, esančių „visuomenės atsargose“ ir gaunamų pagal „kvitą“. T.y., kaip tik vyksta produktų mainas: darbas mainomas į vartojimo daiktus. Tokiu būdu darbas pavirsta preke mainymosi metu, o „kvitai“ – pinigų surogatu! Kas mano, kad Marksas šito nesuprato, tas turi Marksą laikyti arba kvailiu, arba neišsilavinusiu politekonomistu, arba tarybiniu „profesoriumi–marksistu“. Štai jums ir „Gotos programos kritika“.

Sveikinu tarybinius „marksistus“ (ir asmeniškai Šapinovą) su tokiu „teoriniu tarybinės santvarkos socialistinio pobūdžio pagrindimu“, kaip lasalizmas! Sunku įsivaizduoti ką nors skurdesnio ir nemoksliškesnio socialistinio darbininkų judėjimo istorijoje, nei Lasalio „teorijos“!

Toliau V. Šapinovas nusprendė išnagrinėti punktais kiekvieną superetatizmo („realiojo socializmo“) skirtumą  nuo tikrojo socializmo (komunizmo). Ir, žinoma, V. Šapinovas pakartoja stalinistinius štampus. Visų pirma, apie valstybę. Šapinovas įrodo, kad norint nuslopinti klasinį priešą, yra būtina „proletariato diktatūros valstybė“. Visiškai sutinku. Bet prie ko čia socializmas? Toje pačioje „Gotos programos kritikoje“ Marksas aiškiausiai rašo, kad proletariato diktatūra – tai ne „socializmas“, o pereinamasis periodas: „tarp kapitalistinės ir komunistinės visuomenės yra revoliucinio pirmosios pavertimo antrąją laikotarpis. Šį laikotarpį atitinka ir pereinamasis politinis laikotarpis, ir šio laikotarpio valstybė negali būti niekas kita, kaip revoliucinė proletariato diktatūra“.[16]

Aš numanau (Šapinovas ne pirmasis stalinistas, su kuriuo tenka turėti reikalų), kad mano oponentas čia sušuks: „Tai vienas ir tas pats!“. Bet ne, ne tas pats. Marksistinės metodologijos požiūriu toks teiginys yra neatsakingas niekų tauzyjimas. Arba socializmas yra santvarka ir ji negali būtų „pereinamąja faze“, arba tai, ką Šapinovas vadina „socializmu“, yra pereinamoji fazė, bet tada jos negalima vadinti santvarka. Čia kaip pas Moljerą: arba eilėraštis, arba proza! Priešingu atveju gauname, kad vergovė buvo „pereinamoji fazė“ iš pirmykštės santvarkos į feodalizmą,  feodalizmas – „pereinamoji fazė“ iš vergovės į kapitalizmą, o kapitalizmas, atitinkamai, „pereinamoji fazė“ iš feodalizmo į komunizmą!

Tada visa žmonijos istorija yra vientisa „pereinamųjų fazių“ grandinė! Bet perėjimas todėl ir vadinamas perėjimu, nes yra trumpas vienos ilgalaikės stabilios būklės transformacijos etapas į kitą ilgalaikę stabilią būklę (taip pat pasiduodantis aprašymui ir klasifikacijai). Suprantama, gamta nežino kategorijų, ir visi pasikeitimų procesai joje vyksta pastoviai (tai priklauso ir visuomeniniams procesams). Bet pažinimo procesas be žmogaus sąmonės suvokimo negalimas. Taigi, arba mums reikia sutikti su Šapinovu dėl „pereinamųjų fazių“ ir visiškai keisti gnoseologiją, arba likti su tais pažinimo principais, kurias mes vadovaujamės, ir visiškai keisti (jeigu tai įmanoma) Šapinovą ir kitus mūsų stalinistus!

Toliau. Apie prekinius-piniginius santykius. Nuomonė, kad prekiniai-piniginiai santykiai neatvedė prie kapitalizmo – tai kažkas naujo. Šapinovas norėjo pasakyti, kad prekiniai–piniginiai santykiai (neturintys visuotinio pobūdžio) egzistavo ikikapitalistinėse visuomenėse. Nejaugi yra pavyzdys, kad jie neprivedė prie kapitalizmo? Kokioje planetoje įdomu? Žemėje, bet kokiu atveju, atvedė. Kad prekiniai–piniginiai santykiai neprivestų prie kapitalizmo, yra reikalingas nepakankamas gamybinių jėgų išsivystymo lygis. Bet jeigu gamybinės jėgos išsivystė iki to, kad atsirastų kapitalizmas, prekiniai–piniginiai santykiai atkurs kapitalizmą, būtent pagal Engelsą – neišvengiamai. Galbūt Šapinovas mano, kad „realusis socializmas“ pagal gamybinių jėgų išsivystymo lygį buvo žemiau kapitalizmo (tai yra, buvo feodalizmas)? Tada tegul taip tiesiogiai ir pasako, nekvaršindamas mums galvų. Aplamai, tai tas pats atvejis, apie kurį sakė Leninas: „Formaliai teisingai, bet iš esmės pasityčiojimas“. Šapinovo, kaip ir Stalino, mąstymas yra nedialektinis, todėl jis ir bando prekinius–piniginius santykius ikikapitalistinėje visuomenėje pateikti kaip įrodymą ten, kur kalbama apie kapitalistinę (arba postkapitalistinę) visuomenę.

Toliau. Šapinovas rašo, kad proletariato diktatūra gali įgauti atstovaujamosios demokratijos formą. Tai vadinama tezės pakeitimu. Kalbama apie tai, jog socializmas (komunizmas) yra tiesioginės demokratijos, savivaldos santvarka ir apskritai beklasė visuomenė, o visai ne apie tai, kokias konkrečias formas gali įgauti proletariato diktatūra. Klasinė diktatūra įgauna tokias formas, kurios leidžia jai tuo metu geriausiai palaikyti klasinį viešpatavimą.

O štai Šapinovo apsirikimas, kad „socialistinė visuomenė yra vienas didžiulis fabrikas“, yra labai tipiškas. Ši Šapinovo klaida sako mums tai, kad Šapinovas industrialinį gamybos būdą laiko amžinu. Vadinasi, amžinas bus ir industrialinio gamybos būdo sąlygojamas darbo pasidalijimas. Puiku!

Toliau. Apie išnaudojimą. Jei Šapinovas perskaitė mano straipsnį, tai turėtų suprasti „kas ką išnaudojo“. Valstybė išnaudojo samdomuosius darbuotojus. Valstybė buvo gamybos priemonių savininkė ir tuo pat metu vertė (ekonomiškai ir neekonomiškai) savo piliečius dirbti sau (tai net buvo įtvirtinta teisiškai: kai jūs pasirodydavote darbe, jūs pasirašydavote individualią darbo sutartį; kas yra individuali darbo sutartis? Tai rinkos dokumentas: viena pusė parduoda savo darbą, kita – perka. Reikia būti aklam, kad to nematytum. Arba nebūti marksistu). Valstybė pasisavindavo pridėtinę vertę. Jeigu tai ne išnaudojimas, tai kas tada? Aš neįsivaizduoju, kokiame „virtualiame pasaulyje“ reikėjo gyventi , kad manytum, jog TSRS nebuvo susvetimėjimo. Argi darbininkas nebuvo atskirtas nuo savo darbo rezultatų? Argi jis pats rinkosi, nustatinėjo ką būtent (tai yra, kalbant biurokratine kalba, „prekių nomenklatūrą“), kokios kokybės, kada (pagal laiką), kodėl ir kam jis gamino? Ar apskritai supranta Šapinovas, kad kol egzistuoja industrialinis gamybos būdas su jam priklausiančiu darbo pasidalijimu, susvetimėjimas neišvengiamas? Ar suvoks jis, kad darbininkai Tarybų Sąjungoje dirbo, pavyzdžiui, karštame ceche ne todėl, kad patiko jiems karštis arba kasyklose ne todėl, kad svajojo tapti speleologais, o dėl to, kad buvo priversti dėl pinigų?

Ir veltui Šapinovas stengiasi mane įžeisti, duodamas suprasti, kad aš, neva prie Brežnevo rašiau „Tegyvuoja Brežnevas“, o dabar rašau apie „visokius“ superetatizmus ir buržuazija už tai man „glosto galvą“. Prie Brežnevo už savo marksistines pažiūras (ir už pogrindinės kairiosios organizacijos sukūrimą) aš sėdėjau kalėjime ir spec. psichiatrinėj ligoninėj. O vat ką, įdomu, darė Šapinovas? Aš tarp kairiųjų Brežnevo periodo opozicionierių su tokia pavarde nesusidūriau. Sijūdą žinau, Razlacką žinau, Kagarlicką žinau, Šapinovo – nežinau!

O kas dėl to, kaip man buržuazija dabar „glosto galvą“, negaliu neprisiminti, kaip prieš penkis metus mane, kad aš nerašyčiau ir neskelbčiau „ko nereikia“, pasiųsti tvirti vaikinai sutiko prie mano nuosavo namo ir kaip reikiant sumušė. Jeigu mušimas lazda per galvą yra „glostymas“, na ką gi, tada Šapinovas teisus.

Toliau. Gėdinga ir paini Šapinovo pastaba yra apie tai, kad „valstybinė nuosavybė gali būti tiek privačios nuosavybės egzistavimo forma, tiek ir visuomeninės nuosavybės atsiradimo priežastis“ (dar ir su fantastiška pastaba, kad „šią marksistinę tiesą reikia žinoti“, galima prajuokinti bet ką). Visų pirma, TSRS valstybinė nuosavybė nebuvo skelbiama, kaip „visuomeninės nuosavybės atsiradimo priežastis“, o tiesiogiai buvo tapatinama su visuomenine. Visų antra, valstybinė nuosavybė nėra privačios forma. Tai Šapinovo, kaip apskritai ir stalinistų, elementarus mąstymo nedialektiškumo pasireiškimas. Esant kapitalizmui, valstybė ekonomikos sferoje gali būti kapitalistu (privatininku), bet valstybinė nuosavybė dėl to netampa privačia. Tai kaip tik marksizmo pagrindai (o ir apskritai politekonomijos). Ir labai juokingas bandymas valstybinę nuosavybę tapatinti su visuomenine. Valstybė, marksizmo požiūriu yra tik mašina, kuriai padedant, viena visuomenės dalis slopina kitą dalį. Dalį, suprantate, brangus V. Šapinovai? Visuomeninė nuosavybė todėl ir yra visuomeninė, nes priklauso visai visuomenei, o ne kokiai jos daliai, ir jau tuo labiau ne mechanizmui, kuris yra kontroliuojamas šios dalies ir nukreiptas prieš kitą visuomenės dalį.

Toliau. Apie prekinę gamybą. Mėgstu prisiskaitėlius: „atskiri gamintojai visuomeninio darbo pasidalijimo pagrindu“ egzistavo ir iki kapitalizmo (pavyzdžiui, amatininkai). Jų gamyba buvo prekinė (joks, sveiką protą turintis žmogus, to neneigia). Kaip gi buvo prekinė gamyba „be rinkos“? Tai, pagal Šapinovą, yra „žilos vergovės kliedesys“! O dalyko esmė ta, kad Šapinovas neskiria „rinkos prekybos“ ir „mainų“ sąvokų. Bet koks materialinis produktas mainymosi metu tampa preke. Be to, bet koks produktas, prievarta paimtas iš gamintojo, tampa preke (nes atėmimo metu ji įgauna mainymosi vertę). Šapinovas TSRS laikais tikriausiai ėjo į parduotuvę ir pirko (tai yra keitė į pinigus) prekes, bet, turbūt, buvo įsitikinęs, kad tai – ne prekės! (O pinigai – ne pinigai).

Kai aš rašiau, kad TSRS nebuvo „rinkos mechanizmo“, aš sakiau, kaip lengva pastebėti, jog nebuvo rinkos reguliavimo mechanizmo: ne rinka, pavyzdžiui, nustatinėjo prekių kainą (įskaitant ir darbo jėgą). Šią kainą nustatydavo valstybė. Valstybė buvo gamybos priemonių, pagamintų prekių ir samdomųjų darbuotojų (piliečių) savininkė. Valstybė komandiniu būdu nustatinėdavo darbo užmokestį (tai yra nustatinėdavo darbo jėgos vertę – jokio „stichinio rinkos reguliavimo“!) ir t.t. Jeigu Šapinovas mano, kad santvarka TSRS buvo neprekinė (ir jis, Šapinovas, parduotuvėse turėjo reikalą su produktais), tai kodėl tada jis už šiuos produktus mokėjo pinigus?   Reikėjo paprasčiausiai nueiti į parduotuvę ir pasiimti ko reikėjo. Arba viską pasigaminti pačiam.

Toliau. Mūsų stalinistai, kaip liūdnai pagarsėję prancūzų aristokratai, „nieko nepamiršo ir nieko neišmoko“. Jie patyrė pasaulinį istorinį pralaimėjimą, bet jokių išvadų daryti nenori! Štai buvo TSRS socializmas ir nors tu sprok! Tuo tarpu, visi mes žinome, kad kiekvienos sekančios visuomeninės santvarkos darbo našumas yra didesnis nei praeitos. Bet TSRS joks „didesnis“ našumas, palyginus su kapitalistinėmis šalimis, nebuvo pastebimas. Kaip gi taip?

Toliau. Pasaulinėje istorijoje nėra pavyzdžio, kad tobulesnė ekonominė santvarka (o socializmas yra tobulesnė už kapitalizmą santvarka – čia pas mus su Šapinovu lyg neturėtų būti nesutarimų), kartą įsitvirtinusi, būtų paskui sunaikinta netobulesne. Monarchijos restauracija Olandijoje, Anglijoje, Prancūzijoje neprivedė prie kapitalizmo likvidavimo ir pakeitimo jo feodalizmu. O kai tik Jokūbas II ir Karolis X pabandė įvykdyti ekonominę restauraciją, iš karto pradėjo veikti beasmenės ekonominės jėgos (visada daug galingesnės, nei politinės), ir visi šie karališki bandymai buvo nuversti „šlovingosios revoliucijos“ ir 1830 m. revoliucijos. Kodėl gi TSRS ir kitose „tarybinio bloko“ šalyse „socializmas“ taip lengvai ir sėkmingai vėl buvo pakeistas kapitalizmu? Tai išvis prieštarauja marksizmo pagrindams ir materialistiniam istorijos supratimui!

„Marksistinio tikėjimo popai“ labai mėgsta kartoti, kad marksizmas yra ne dogma. Bet elgiasi atvirkščiai. Kas yra marksizmas? Ne daugiau, kaip metodas. Pažinimo metodas daugelyje humanitarinių disciplinų. Pats Marksas tai gerai suprato.

Ir galiausiai. Aš manau, kad svarbiausia kairiųjų užduotis šiandien yra šiuolaikinės revoliucinės teorijos sukūrimas. Teorija, kuri būtų adekvati šiandienai, tai yra tokia, kokia XIX a. pab. buvo klasikinis marksizmas. Aš įsitikinęs, kad tai galima padaryti tik įveikus marksizmą, remiantis marksistine metodologija. Laimei, metodologija tai leidžia padaryti.

O tokie, kaip Šapinovas, tai „amžinai vakariniai“. Įtikinėti juos kuo nors yra beprasmiška.

P.S. Apie „superidiotizmą“. Keiktis, žinoma, mes visi sugebame. Bet vis dėlto, net keikdamasis, bent suprask, ką kalbi. Nežinau, kas pagal išsilavinimą Šapinovas, bet įsitikinęs, kad ne medikas. Todėl kaip žmogus, dirbęs kurį laiką felčeriu, manau esąs skolingas paaiškinti Šapinovui, kad idiotizmas (idiotija) – tai visiškai konkretus medicinos terminas, reiškiantis trečią (paskutinę, pačią sunkiausią) oligofrenijos stadiją (pirma stadija vadinama „debilumu“, antroji – „imbecilumu“). Jokio „superidiotizmo“ mokslas nežino – būti kvailesniu, nei idiotu, negalima.  Taigi, vis dėlto patariu būti atsargesniam su terminais. Galų gale, kodėl nepasinaudojus senu teisingu patarimu: jei tiksliai nežinai, ką reiškia koks nors žodis, tai pažiūrėk žodyne arba enciklopedijoje.

Išnašos:

[1] Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19. М., 1961. С 22.

[2] Там же. С. 31.

[3] Там же. С. 27.

[4] Там же. С. 16.

[5] Там же. С 25.

[6] Там же. С. 20.

[7] Даже в «Философскую энциклопедию» засунули это «открытие»! См.: Философская энциклопедия. Т. 3. М., 1964. С. 93.

[8] Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19. С 18–19.

[9] Там же. С. 16.

[10] См.: там же. С. 13.

[11] Там же. С. 19.

[12] Там же.

[13] Там же. С. 20.

[14] Там же. С. 15.

[15] Там же. С. 18.

[16] Там же. С. 27.